Ubytovací řád

Tento ubytovací řád je závazný pro všechny ubytované (dále jen „Host“) využívajících ubytovacích a dalších souvisejících služeb LAGUNA HOTEL & RESTAURANT, provozovaném společností Hotel Luňáček s.r.o., Novohradská 1682, České Budějovice, 370 08, IČO: 10876693, DIČ: CZ 10876693, Spisová značka: C 31056 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Hotel“) a tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování či jiné obdobné smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Hotelem a Hostem. Za Hosta se považují rovněž osoby ubytované či pobývající v Hotelu spolu s Hostem, jejichž ubytování či pobyt byl Hotelu nahlášen.

Hotel poskytuje Hostům ubytovací a případně též další související služby v rozsahu a termínech určených Smlouvou a za podmínek ujednaných ve Smlouvě, a dále za podmínek obsažených v tomto Ubytovacím řádu. V případě rozporu mezi Ubytovacím řádem a Smlouvou, mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě.

Hotel si z důvodu šíření pandemie koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19 vyhrazuje právo uzavřít své ubytovací zařízení a pokud to bude možné, zajistí Hostu adekvátní náhradní ubytování.

Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného Hosta. Ihned po příjezdu do Hotelu se Host prokáže příslušnému pracovníkovi Hotelu - recepčnímu platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (popř. jiným platným dokladem totožnosti).

Dle ustanovení § 103 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Host – cizinec povinen předložit Hotelu cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis dle § 97 zák. č. 326/1999 Sb., nebo podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu; povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu nebo listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na Hosty - cizince mladší 15 let věku.

Dle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) je Hotel jakožto správce osobních údajů oprávněn ke zpracování osobních údajů Hosta v rozsahu uvedeném na [tzv. registrační kartě], a to z titulu plnění smlouvy o ubytování.

Po identifikaci Hosta příslušným pracovníkem Hotelu a jeho přihlášení obdrží Host klíč od pokoje i Hotelu. Od tohoto okamžiku má přístup do pokoje Hosta pouze tento Host (Hosté). Přístup personálu Hotelu do pokoje Hosta je omezen pouze na nutný rozsah za účelem řádného plnění podmínek ubytování sjednaných Smlouvou (úklid, nezbytná údržba, odstranění havarijního stavu atd.). Pro zajištění maximálního soukromí Hosta lze na vyžádání sjednat omezení vstupu personálu Hotelu do pokoje Hosta, anebo použít kartu NERUŠIT vyvěšením na kliku pokoje.

Host není oprávněn umožnit užívání pokoje třetím osobám. Veškeré vybavení a zařízení pokoje je určeno k užívání pouze Hostovi. Host není oprávněn vpouštět do Hotelu cizí osoby.

Hotel zaručuje ubytovaným hostům služby kvalitou odpovídající úrovni hotelu a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ubytování Hosta v den příjezdu je možné nejdříve od 15:00 hod. Host je povinen uvolnit pokoj poslední den ubytování a odevzdat klíč nejpozději do 11:00 hod. Neuvolní-li Host jím obsazený pokoj poslední den ubytování a neodevzdá klíč ve stanovený čas, je Hotel oprávněn účtovat pobyt Hostovi i za následující den. V takovém případě vzniká Hotelu vůči Hostovi rovněž právo na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením hosta s odevzdáním pokoje vznikla, zejm. náklady na ubytování hosta, který měl obsadit pokoj, který Host ve stanovený čas nevyklidil, vč. práva vyklidit věci Hosta z pokoje a uložit je na bezpečném místě za účelem uvolnění pokoje Hostovi, který si jej rezervoval pro další pobyt.

Nedostaví-li se Host k ubytování do 19:00 hod. prvního dne ubytování a nedohodne-li se v této lhůtě individuálně s Hotelem (telefonicky, prostřednictvím emailu) o dalším zachování rezervace pokoje, není Hotel povinen dále rezervovat příslušný pokoj Hostovi.

Host je povinen uhradit za ubytování a další související služby cenu určenou v souladu s platným ceníkem Hotelu. Hotel je oprávněn požadovat od Hosta platbu za ubytování a další související služby předem.

Snídaně jsou podávány v době od 9:00:00 hod. do 10:00 hod.

Všechny pokoje a vnitřní prostory Hotelu jsou nekuřácké. Z uvedeného důvodu platí ve všech vnitřních prostorách Hotelu přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených, k tomu určených venkovních prostorech.

V Hotelu platí přísný zákaz ubytování psů, koček a jiných zvířat.

V pokojích a v jiných prostorách Hotelu není dovoleno bez předchozího souhlasu Hotelu přemísťovat nábytek a činit zde jakékoli změny či opravy. Rovněž není v pokojích a v jiných prostorách Hotelu povoleno zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace. V pokojích a jiných prostorách Hotelu není hostům dále dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.) či běžných nabíjecích nástrojů pro osobní počítače, mobilní telefony, fotoaparáty apod.

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji veškerá okna a vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla a pokoj uzamknout.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru dospělé osoby v pokojích a ostatních prostorách Hotelu.

Host je povinen hlásit Hotelu veškeré vážnější úrazy a zranění, jež si v prostorách Hotelu způsobí. Při zranění Hosta či jeho onemocnění mu Hotel poskytne součinnost k přivolání lékařské pomoci, popř. převozu do nemocnice. Veškerou lékařskou péči si hradí Host sám. Užívání ubytovacích prostor Hotelu je povoleno pouze Hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo kteří nejsou postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

Za veškeré škody způsobené Hotelu Hostem odpovídá Host v míře dle platných právních předpisů. Veškeré škody a závady vzniklé na majetku hotelu je Host povinen ihned po jejich zjištění Hotelu ohlásit.

Za škody způsobené na majetku Hosta odpovídá Hotel podle § 2946 zák. č. 89/2012 Sb. Host je povinen veškeré šperky, peníze a jiné cennosti ukládat v trezoru na pokoji, který představuje prostor vyhrazený k uložení cenností. Za jiné cennosti se považují zejména klenoty, cenné papíry, hodinky, mobilní telefony, počítače a další obdobná zařízení. Za šperky, peníze a jiné cennosti odpovídá Hotel bez omezení pouze tehdy, pokud byly převzaty Hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním na straně personálu Hotelu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno vůči Hotelu ihned poté, kdy se Host o škodě dozvěděl.

Host je povinen dodržovat v prostorách Hotelu pravidla slušného chování, neobtěžovat ostatní Hosty a personál Hotelu nevhodným chováním, dodržovat noční klid (od 22:00 do 06:00 hod.), nekonzumovat alkoholické nápoje či omamné látky ve společných prostorách Hotelu (vyjma k tomu vyhrazených míst - restaurace či bar hotelu aj.) a nepoškozovat zařízení a vybavení Hotelu. Při používání elektrických zařízení, televize a jiných spotřebičů je Host povinen počínat si zvláště obezřetně a věnovat jejich užití zvýšenou pozornost. Porušení kteréhokoli z těchto povinností, vč. povinností stanovených v tomto ubytovacím řádu se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem vedoucí k okamžitému ukončení pobytu Hosta bez náhrady. V takovém případě má Hotel právo účtovat Hostovi sazbu za celou ujednanou délku pobytu a Host je povinen neprodleně opustit pokoj a odevzdat k němu klíč. To nevylučuje právo Hotelu na náhradu škody, která mu v souvislosti s jednáním Hosta vznikla.

Vedení Hotelu a jeho personál přejí všem Hostům příjemný pobyt a vítají veškeré návrhy Hostů na zlepšení hotelového provozu a poskytovaných služeb.

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v české a anglické jazykové verzi, v případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost verze česká.

Tyto obchodní podmínky hotelu nabývají platnosti a účinnosti dne 1.července 2021